Πολιτική Απορρήτου

Η GearUp (η «Εταιρεία») σέβεται τα προσωπικά δεδομένα όλων των πελατών της και σε συμμόρφωση και εφαρμογή του νομοθετικού πλαισίου περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, και ιδίως του νέου Kανονισμού EE 2016/679. Mε το παρόν εξηγούμε πώς η Εταιρεία επεξεργάζεται, συλλέγει, αποθηκεύει, χρησιμοποιεί, διαβιβάζει και προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα τα οποία συλλέγει και έχει στην κατοχή της.

Η Εταιρεία συλλέγει και διατηρεί αποκλειστικά προσωπικά δεδομένα τα οποία οικειοθελώς της γνωστοποιούν οι πελάτες της στο πλαίσιο υπάρχουσας ή μελλοντικής συνεργασίας (εφεξής τα “προσωπικά δεδομένα“).

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της διαδικασίας εγγραφής των πελατών της στον ιστότοπο  www.gearup.gr, συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα παρακάτω στοιχεία:

  • Όνομα/ Επώνυμο
  • Ηλεκτρονική διεύθυνση
  • Διεύθυνση παραγγελίας
  • IP
  • Τηλέφωνο (σταθερό)
  • Τηλέφωνο (κινητό)
  • Φορολογικά στοιχεία (σε περίπτωση παραγγελιών)

Οι σκοποί της συλλογής, επεξεργασίας και αποθήκευσης των προσωπικών σας δεδομένων εξυπηρετούν την καλύτερη ικανοποίηση των αιτημάτων σας, την παροχή ενημέρωσης για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας και για τη βέλτιστη εξυπηρέτησή σας κατά τη συνεργασίας μας εν γένει.

Αν για οποιονδήποτε λόγο η Εταιρεία χρειαστεί πρόσθετα προσωπικά σας δεδομένα, θα ενημερωθείτε τόσο για τις πρόσθετες απαιτούμενες πληροφορίες όσο και για το σκοπό επεξεργασίας τους, χωρίς να είστε υποχρεωμένοι να της παράσχετε.

Α. Συλλογή και σκοποί χρήσης των προσωπικών δεδομένων

Η συλλογή και αποθήκευση των προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται μόνο εφόσον εσείς επιλέξετε αυτοβούλως να τα παρέχετε — για παράδειγμα, εάν επικοινωνήσετε με e-mail, αν εγγραφείτε ως πελάτες των προϊόντων και υπηρεσιών της Εταιρείας, αν πραγματοποιήσετε παραγγελία από την Εταιρεία και γενικά αν και εφόσον ζητήσετε με οποιονδήποτε τρόπο την καταχώρηση των στοιχείων επικοινωνίας σας από την Εταιρεία.

 

Με την κατά τα ανωτέρω παροχή των προσωπικών σας δεδομένων στην Εταιρεία, παρέχετε τη συναίνεσή σας ώστε η Εταιρεία να συλλέξει, αποθηκεύσει, επεξεργαστεί και χρησιμοποιήσει τα προσωπικά σας δεδομένα προκειμένου να σας παρέχει όσο το δυνατόν πιο προσωποποιημένες και ολοκληρωμένες υπηρεσίες, και συγκεκριμένα συναινείτε για τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων για τους κάτωθι συγκεκριμένους σκοπούς:

 

(α) την ολοκλήρωση συναλλαγών επί προϊόντων και την παροχή υπηρεσιών που αιτείστε μέσω του ιστοτόπου της Εταιρείας, όπως για παράδειγμα ολοκλήρωση ηλεκτρονικών παραγγελιών, υλοποίηση λοιπών και σχετιζόμενων συμβατικών υποχρεώσεων της Εταιρείας, στα πλαίσια εκτέλεσης, παράδοσης και τιμολόγησης παραγγελιών υπό τις βέλτιστες συνθήκες και με τον αποτελεσματικότερο τρόπο,

 

(β) την προώθηση των προϊόντων και των υπηρεσιών που παρέχονται από την Εταιρεία μέσω αποστολής  ενημερώσεων για τα προϊόντα, τις υπηρεσίες και τις δραστηριότητες εν γένει της Εταιρείας, όπως για παράδειγμα μέσω της αποστολής newsletter, ενημερώσεων κλπ, και

 

(γ) η παροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών και η διευκόλυνση της διαδικασίας παραγγελίας, με σκοπό την ευκολία του χρήστη και / ή η διασφάλιση ότι το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου παρουσιάζεται με τον πιο αποδοτικό τρόπο για το χρήστη και τον υπολογιστή του.

 

(δ) η παροχή των στοιχείων σας αποκλειστικά και μόνο στις κάτωθι συνεργαζόμενες και συνδεδεμένες με την Εταιρεία επιχειρήσεις προκειμένου να επικοινωνούν μαζί σας με ενημερωτικό υλικό για τα προϊόντα, τις υπηρεσίες τους και τις δραστηριότητές τους εν γένει, εφόσον έχετε δώσει σχετική συναίνεση.

 

Εάν αποφασίσετε ότι δεν επιθυμείτε πια την παροχή κάποιας από τις ανωτέρω υπηρεσίες, έχετε το δικαίωμα να αιτηθείτε τη διαγραφή σας από την υπηρεσία ή επικοινωνία αυτή. Η Εταιρεία, θα διαγράψει τα προσωπικά σας δεδομένα στο συντομότερο δυνατό εύλογο χρόνο και από τη διαγραφή σας και έπειτα, δεν θα σας παρέχεται η εν λόγω υπηρεσία.

 

Β. Tα Δικαιώματά σας

 

Β.1. Δικαίωμα Ενημέρωσης

Εφόσον το επιθυμείτε, έχετε το δικαίωμα να αιτηθείτε οποτεδήποτε να ενημερωθείτε σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα σας που τηρεί η Εταιρεία, τους αποδέκτες τους, το σκοπό της τήρησης και της επεξεργασίας τους.

Β.2. Δικαίωμα Διαγραφής ή Τροποποίησης/ Αναθεώρησης

Εφόσον το επιθυμείτε, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε την τροποποίηση, διόρθωση ή τη διαγραφή προσωπικών σας δεδομένων, αποστέλλοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση ηλ. Ταχυδρομείου [email protected] από την ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας την οποία έχετε δηλώσει. Επίσης, έχετε το δικαίωμα να αναθεωρήσετε τα προσωπικά δεδομένα που τηρεί η Εταιρεία και γενικά να ασκήσετε κάθε δικαίωμα που προβλέπεται από τη νομοθεσία για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Θα συμπληρώσουμε τυχόν πρόσθετα δεδομένα που θα μας παράσχετε, στο μέτρο που αυτά είναι αναγκαία για τους σκοπούς για τους οποίους τα προσωπικά σας δεδομένα τηρούνται.

Ειδικά για την περίπτωση που αιτείστε διαγραφή προσωπικών σας δεδομένων, η Εταιρεία, σε κάποιες περιπτώσεις, μπορεί να προβεί σε διαγραφή τους μόνο μόνο μετά πάροδο χρονικής περιόδου ικανής για να εκπληρώσουμε εκκρεμείς συμβατικές μας υποχρεώσεις προς εσάς ή για λόγους που προβλέπει ο νόμος – πχ φορολογικών νόμων

κλπ.

Β.3. Δικαίωμα Δέσμευσης

Δικαίωμα δέσμευσης των προσωπικών δεδομένων σας: Σε ορισμένες περιπτώσεις που προβλέπονται από το νόμο, θα δεσμεύσουμε τα δεδομένα σας, εάν μας το ζητήσετε. Περαιτέρω επεξεργασία δεσμευμένων δεδομένων γίνεται μόνο σε πολύ περιορισμένη έκταση.

Β.4. Δικαίωμα Ανάκλησης Συγκατάθεσης

Έχετε το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας στο μέλλον. Η νομιμότητα της επεξεργασίας των δεδομένων σας παραμένει ανεπηρέαστη από την ενέργεια αυτή, έως το σημείο ανάκλησης της συγκατάθεσης σας.

Β.5. Δικαίωμα προβολής αντιρρήσεων

Έχετε το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να προβάλετε αντιρρήσεις κατά της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας στο μέλλον, εάν επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας στη βάση μίας εκ των νομικών αιτιολογήσεων που προβλέπονται στο άρθρο 6 (1ε ή 1στ) του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679. Εάν προβάλετε αντιρρήσεις, θα σταματήσουμε την επεξεργασία των δεδομένων σας, υπό την προϋπόθεση ότι δεν συντρέχουν νόμιμοι λόγοι για περαιτέρω επεξεργασία τους. Η επεξεργασία των δεδομένων σας για σκοπούς διαφήμισης δεν συνιστά νόμιμο λόγο συνέχισης επεξεργασίας.

Γ. Διαβίβαση Προσωπικών Δεδομένων σε τρίτους

Η Εταιρεία δεν μοιράζεται ούτε διαβιβάζει προσωπικά δεδομένα με τρίτους, πλην των ανωτέρω αναφερομένων συνδεδεμένων και συνεργαζόμενων εταιρειών ή αν κάτι τέτοιο απαιτηθεί από διάταξη νόμου. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα, και σεβόμενη τη σχετική νομοθεσία να αποθηκεύσει ή να διαβιβάσει προσωπικά σας δεδομένα και σε δικαιοδοσίες διαφορετικές από την Ελληνική. Η Εταιρία χρησιμοποιεί οργανωτικά και συμβατικά μέτρα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και για την επιβολή παρόμοιων, αλλά σε καμία περίπτωση λιγότερο περιοριστικών, απαιτήσεων στους παρόχους μας υπηρεσιών erp, συμπεριλαμβάνοντας απαιτήσεις σχετικά με την αποκλειστική επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για τους  στην παρούσα Δήλωση αναφερθέντες σκοπούς.

Δ. Ασφάλεια των Προσωπικών Δεδομένων

Η Εταιρεία εφαρμόζει συγκεκριμένες διαδικασίες τεχνικής και οργανωτικής ασφαλείας, προκειμένου να προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα και πληροφορίες από απώλεια, κακή χρήση, μεταβολή ή καταστροφή. Οι συνεργάτες που την υποστηρίζουν στη λειτουργία αυτού του διαδικτυακού τόπου επίσης συμμορφώνονται με αυτές τις διατάξεις.

Η Εταιρεία καταβάλλει κάθε εύλογη προσπάθεια να τηρεί τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται μόνο για το χρονικό διάστημα για το οποίο χρειάζεται τα δεδομένα αυτά και για τους σκοπούς για τους οποίους συνελέγησαν ή μέχρις ότου ζητηθεί η διαγραφή τους (εάν αυτό συμβεί νωρίτερα), εκτός εάν συνεχίσει να τα τηρεί κατά τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία.

Ε. Αναθεωρήσεις της Δήλωσης

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να την αναθεωρεί περιοδικά την παρούσα Δήλωση, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια. Σε περίπτωση που πραγματοποιηθούν αλλαγές, η Εταιρεία θα καταγράφει την ημερομηνία τροποποίησης ή αναθεώρησης στην παρούσα Δήλωση και η επικαιροποιημένη Δήλωση θα ισχύει για εσάς από την ημερομηνία αυτή. Σας ενθαρρύνουμε να μελετάτε κατά περιόδους την παρούσα Δήλωση προκειμένου να εξετάζετε εάν υπάρχουν τυχόν αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο διαχειριζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα. Η παρούσα Δήλωση ενημερώθηκε για τελευταία φορά την 21.05.2018.